FANDOM


도구편집

편집

이름 설명 위치
Pokemon item 네스트볼네스트볼 잡으려는 야생 포켓몬이 약할수록 잡기 쉬운 조금 특이한 볼. 미르시티 볼 가게
Pokemon item 넷트볼넷트볼 물타입과 벌레타입의 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼. 미르시티 볼 가게
Pokemon item 다이브볼다이브볼 물의 세계에서 사는 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼. 미르시티 볼 가게
Pokemon item 다크볼다크볼 밤이나 동굴 등 어두운 곳에서 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼. 미르시티 볼 가게
Pokemon item 럭셔리볼럭셔리볼 잡은 야생 포켓몬이 매우 친밀해지기 쉬운 편안한 볼. 미르시티 볼 가게
Pokemon item 리피드볼리피드볼 잡은 적이 있는 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼. 미르시티 볼 가게
Pokemon item 마스터볼마스터볼 야생 포켓몬을 반드시 잡을 수 있는 최고 성능의 볼.
Pokemon item 몬스터볼몬스터볼 야생 포켓몬에게 던져서 잡기 위한 볼. 캡슐식으로 되어 있다. 프렌들리숍
Pokemon item 수퍼볼수퍼볼 몬스터볼보다도 더욱 포켓몬을 잡기 쉬워진 약간 성능이 좋은 볼. 프렌들리숍
Pokemon item 퀵볼퀵볼 배틀이 시작되자마자 사용하면 잡기 쉬워지는 조금 특이한 볼. 미르시티 볼 가게
Pokemon item 타이마볼타이마볼 턴 수가 길어지면 길어질수록 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼. 미르시티 볼 가게
Pokemon item 프레미어볼프레미어볼 무언가의 기념품으로 특별히 만들어진 조금 희귀한 볼. 미르시티 볼 가게
Pokemon item 하이퍼볼하이퍼볼 수퍼볼보다도 더욱 포켓몬을 잡기 쉬워진 매우 성능이 좋은 볼. 프렌들리숍
Pokemon item 힐볼힐볼 잡은 포켓몬의 HP와 상태 이상을 회복시키는 조금 다정한 볼. 미르시티 볼 가게

지니는 도구편집

메가스톤편집

이름 설명 위치
Pokemon item 이상해꽃나이트이상해꽃나이트
Pokemon item 리자몽나이트X리자몽나이트X
Pokemon item 리자몽나이트Y리자몽나이트Y
Pokemon item 거북왕나이트거북왕나이트
Pokemon item 후디나이트후디나이트
Pokemon item 팬텀나이트팬텀나이트
Pokemon item 캥카나이트캥카나이트
Pokemon item 쁘사이저나이트쁘사이저나이트
Pokemon item 갸라도스나이트갸라도스나이트
Pokemon item 프테라나이트프테라나이트
Pokemon item 뮤츠나이트X뮤츠나이트X
Pokemon item 뮤츠나이트Y뮤츠나이트Y
Pokemon item 전룡나이트전룡나이트
Pokemon item 핫삼나이트핫삼나이트
Pokemon item 헤라크로스나이트헤라크로스나이트
Pokemon item 헬가나이트헬가나이트
Pokemon item 마기라스나이트마기라스나이트
Pokemon item 번치코나이트번치코나이트
Pokemon item 가디안나이트가디안나이트
Pokemon item 입치트나이트입치트나이트
Pokemon item 보스로라나이트보스로라나이트
Pokemon item 요가램나이트요가램나이트
Pokemon item 썬더볼트나이트썬더볼트나이트
Pokemon item 다크펫나이트다크펫나이트
Pokemon item 앱솔나이트앱솔나이트
Pokemon item 한카리아스나이트한카리아스나이트
Pokemon item 루카리오나이트루카리오나이트
Pokemon item 눈설왕나이트눈설왕나이트

플레이트편집

이름 설명 위치
Pokemon item 강철플레이트강철플레이트 강철타입의 석판. 지니게 하면 강철타입 기술의 위력이 강해진다. 끝의 동굴
Pokemon item 고드름플레이트고드름플레이트 얼음타입의 석판. 지니게 하면 얼음타입 기술의 위력이 강해진다. 17번도로
Pokemon item 공포플레이트공포플레이트 악타입의 석판. 지니게 하면 악타입 기술의 위력이 강해진다. 황폐해진 호텔
Pokemon item 대지플레이트대지플레이트 땅타입의 석판. 지니게 하면 땅타입 기술의 위력이 강해진다. 비춤의 동굴
Pokemon item 맹독플레이트맹독플레이트 독타입의 석판. 지니게 하면 독타입 기술의 위력이 강해진다. 19번도로
Pokemon item 물방울플레이트물방울플레이트 물타입의 석판. 지니게 하면 물타입 기술의 위력이 강해진다. 아쥐르만
Pokemon item 불구슬플레이트불구슬플레이트 불꽃타입의 석판. 지니게 하면 불꽃타입 기술의 위력이 강해진다. 13번도로
Pokemon item 비단벌레플레이트비단벌레플레이트 벌레타입의 석판. 지니게 하면 벌레타입 기술의 위력이 강해진다. 21번도로
Pokemon item 암석플레이트암석플레이트 바위타입의 석판. 지니게 하면 바위타입 기술의 위력이 강해진다. 15번도로
Pokemon item 용의플레이트용의플레이트 드래곤타입의 석판. 지니게 하면 드래곤타입 기술의 위력이 강해진다. 22번도로
Pokemon item 우뢰플레이트우뢰플레이트 전기타입의 석판. 지니게 하면 전기타입 기술의 위력이 강해진다. 칼로스 발전소
Pokemon item 원령플레이트원령플레이트 고스트타입의 석판. 지니게 하면 고스트타입 기술의 위력이 강해진다. 공허의 방
Pokemon item 이상한플레이트이상한플레이트 에스퍼타입의 석판. 지니게 하면 에스퍼타입 기술의 위력이 강해진다. 10번도로
Pokemon item 주먹플레이트주먹플레이트 격투타입의 석판. 지니게 하면 격투타입 기술의 위력이 강해진다. 16번도로
Pokemon item 초록플레이트초록플레이트 풀타입의 석판. 지니게 하면 풀타입 기술의 위력이 강해진다. 20번도로
Pokemon item 푸른하늘플레이트푸른하늘플레이트 비행타입의 석판. 지니게 하면 비행타입 기술의 위력이 강해진다. 비익시티
Pokemon item 정령플레이트정령플레이트 페어리타입의 석판. 지니게 하면 페어리타입 기술의 위력이 강해진다. 포켓몬마을

향로편집

이름 설명 위치
Pokemon item 괴상한향로괴상한향로
Pokemon item 꽃향로꽃향로
Pokemon item 만복향로만복향로
Pokemon item 무사태평향로무사태평향로
Pokemon item 바닷물향로바닷물향로
Pokemon item 순결의향로순결의향로
Pokemon item 암석향로암석향로
Pokemon item 잔물결향로잔물결향로
Pokemon item 행운의향로행운의향로

화석편집

이름 설명 위치
Pokemon item 껍질화석껍질화석 오랜 옛날 바다에 살았던 고대 포켓몬의 화석. 등껍질의 일부인 듯하다. 전당등록후 반짝임의 동굴에서 바위깨기로 획득Y
Pokemon item 날개화석날개화석 새포켓몬의 조상이라 불리는 고대 포켓몬의 화석. 날개의 일부인 듯하다. 전당등록후 반짝임의 동굴에서 바위깨기로 획득
Pokemon item 덮개화석덮개화석 오랜 옛날 바다에 살았던 고대 포켓몬의 화석. 등의 일부인 듯하다. 전당등록후 반짝임의 동굴에서 바위깨기로 획득
Pokemon item 두개의화석두개의화석 오랜 옛날 지상에서 살았던 고대 포켓몬의 화석. 머리의 일부인 듯하다. 전당등록후 반짝임의 동굴에서 바위깨기로 획득
Pokemon item 발톱화석발톱화석 오랜 옛날 바다에 살았던 고대 포켓몬의 화석. 발톱의 일부인 듯하다. 전당등록후 반짝임의 동굴에서 바위깨기로 획득X
Pokemon item 방패의화석방패의화석 오랜 옛날 지상에서 살았던 고대 포켓몬의 화석. 장식의 일부인 듯하다. 전당등록후 반짝임의 동굴에서 바위깨기로 획득
Pokemon item 비밀의호박비밀의호박 고대 포켓몬의 유전자가 갇혀 있는 호박. 붉은 기가 돌면서 약간 투명하다. 반짝임의 동굴에서 바위깨기로 획득
Pokemon item 뿌리화석뿌리화석 오랜 옛날 바다에 살았던 고대 포켓몬의 화석. 뿌리의 일부인 듯하다. 전당등록후 반짝임의 동굴에서 바위깨기로 획득X
Pokemon item 조개화석조개화석 오랜 옛날 바다에 살았던 고대 포켓몬의 화석. 조개껍질의 일부인 듯하다. 전당등록후 반짝임의 동굴에서 바위깨기로 획득Y
Pokemon item 지느러미화석지느러미화석 오랜 옛날 지상에서 살았던 고대 포켓몬의 화석. 목지느러미의 일부인 듯하다. 반짝임의 동굴
Pokemon item 턱화석턱화석 오랜 옛날 지상에서 살았던 고대 포켓몬의 화석. 커다란 턱의 일부인 듯하다. 반짝임의 동굴

진화편집

이름 설명 위치
Pokemon item 각성의돌각성의돌
Pokemon item 고운비늘고운비늘
Pokemon item 괴상한패치괴상한패치
Pokemon item 금속코트금속코트 특수한 금속 장막. 지니게 하면 강철타입 기술의 위력이 올라간다.
Pokemon item 달의돌달의돌 어느 특정 포켓몬을 진화시키는 이상한 돌. 밤하늘 처럼 까맣다
Pokemon item 동글동글돌동글동글돌
Pokemon item 리프의돌리프의돌 어느 특정 포켓몬을 진화시키는 이상한 돌. 잎사귀 무늬가 있다.
Pokemon item 마그마부스터마그마부스터
Pokemon item 물의돌물의돌 어느 특정 포켓몬을 진화시키는 이상한 돌. 투명한 푸른색을 띠고 있다.
Pokemon item 변함없는돌변함없는돌 포켓몬에게 지니게 하면 지닌 동안에는 진화하지 않게 되는 이상한 돌.
Pokemon item 불꽃의돌불꽃의돌 어느 특정 포켓몬을 진화시키는 이상한 돌. 주황색을 띠고 있다.
Pokemon item 빛의돌빛의돌 어느 특정 포켓몬을 진화시키는 이상한 돌. 빛처럼 눈부시다.
Pokemon item 심해의비늘심해의비늘 진주몽에게 지니게 하면 특수방어가 올라가는 비늘. 연한 분홍색으로 빛난다.
Pokemon item 심해의이빨심해의이빨 진주몽에게 지니게 하면 특수공격가 올라가는 이빨. 날카로운 은색으로 빛난다.
Pokemon item 어둠의돌어둠의돌 어느 특정 포켓몬을 진화시키는 이상한 돌. 칠흑처럼 어둡다.
Pokemon item 업그레이드업그레이드
Pokemon item 에레키부스터에레키부스터
Pokemon item 영계의천영계의천
Pokemon item 예리한손톱예리한손톱
Pokemon item 예리한이빨예리한이빨
Pokemon item 왕의징표석왕의징표석 지니게 하면 공격해서 데미지를 줄 때 상대를 풀죽이기도 한다.
Pokemon item 용의비늘용의비늘 단단하고 튼튼한 비늘. 드래곤타입의 포켓몬이 지니고 있는 경우가 있다.
Pokemon item 천둥의돌천둥의돌 어느 특정 포켓몬을 진화시키는 이상한 돌. 천둥번개 무늬가 있다.
Pokemon item 태양의돌태양의돌 어느 특정 포켓몬을 진화시키는 이상한 돌. 태양처럼 빨갛다
Pokemon item 프로텍터프로텍터 무언가의 프로텍터. 매우 단단하고 무겁다. 어떤 포켓몬이 좋아하는 물건이다.
Pokemon item 향기주머니향기주머니 살짝 강렬한 향기가 나는 향료를 채운 주머니. 어떤 포켓몬이 좋아하는 물건이다.
Pokemon item 휘핑팝휘핑팝 풍성하게 거품을 낸 살짝 달콤한 크림. 어떤 포켓몬이 좋아한다.

회복편집

나무열매편집

이름 설명 위치
Pokemon item 고스티열매고스티열매
Pokemon item 과사열매과사열매 15번도로
Pokemon item 규살열매규살열매 Pokemon item 시마열매시마열매+Pokemon item 초나열매초나열매
Pokemon item 꼬시개열매꼬시개열매
Pokemon item 나나열매나나열매
Pokemon item 노멜열매노멜열매
Pokemon item 두리열매두리열매
Pokemon item 또뽀열매또뽀열매 Pokemon item 무화열매무화열매+Pokemon item 아바열매아바열매
Pokemon item 라부탐열매라부탐열매
Pokemon item 라즈열매라즈열매
Pokemon item 랑사열매랑사열매
Pokemon item 로매열매로매열매 Pokemon item 과사열매과사열매+Pokemon item 배리열매배리열매
Pokemon item 로셀열매로셀열매 14번도로
Pokemon item 로플열매로플열매
Pokemon item 루미열매루미열매
Pokemon item 루베열매루베열매
Pokemon item 리샘열매리샘열매 16번도로
Pokemon item 리체열매리체열매 22번도로
Pokemon item 린드열매린드열매
Pokemon item 마고열매마고열매 8번도로
Pokemon item 마코열매마코열매
Pokemon item 메호키열매메호키열매
Pokemon item 무화열매무화열매 21번도로
Pokemon item 미클열매미클열매
Pokemon item 바리비열매바리비열매
Pokemon item 바코열매바코열매
Pokemon item 배리열매배리열매 12번도로
Pokemon item 버치열매버치열매
Pokemon item 복분열매복분열매
Pokemon item 복슝열매복슝열매
Pokemon item 블리열매블리열매
Pokemon item 서배열매서배열매
Pokemon item 수불열매수불열매 20번도로
Pokemon item 수숙열매수숙열매
Pokemon item 슈박열매슈박열매
Pokemon item 슈캐열매슈캐열매
Pokemon item 스타열매스타열매
Pokemon item 시마열매시마열매 Pokemon item 시몬열매시몬열매+Pokemon item 유루열매유루열매
Pokemon item 시몬열매시몬열매
Pokemon item 아바열매아바열매 6번도로
Pokemon item 악키열매악키열매 Pokemon item 용아열매용아열매+Pokemon item 치리열매치리열매
Pokemon item 애슈열매애슈열매
Pokemon item 애터열매애터열매
Pokemon item 야타비열매야타비열매 Pokemon item 수불열매수불열매+Pokemon item 유석열매유석열매
Pokemon item 야파열매야파열매
Pokemon item 오랭열매오랭열매 5번도로
Pokemon item 오카열매오카열매
Pokemon item 용아열매용아열매 Pokemon item 리체열매리체열매+Pokemon item 파비열매파비열매
Pokemon item 위키열매위키열매
Pokemon item 유루열매유루열매
Pokemon item 유석열매유석열매 Pokemon item 마고열매마고열매+Pokemon item 파야열매파야열매
Pokemon item 으름열매으름열매
Pokemon item 의문열매의문열매
Pokemon item 자뭉열매자뭉열매 11번도로
Pokemon item 자보열매자보열매
Pokemon item 자야열매자야열매
Pokemon item 초나열매초나열매 18번도로
Pokemon item 치리열매치리열매 Pokemon item 로매열매로매열매+Pokemon item 플카열매플카열매
Pokemon item 카리열매카리열매
Pokemon item 캄라열매캄라열매 Pokemon item 또뽀열매또뽀열매+Pokemon item 로셀열매로셀열매
Pokemon item 타라프열매타라프열매 Pokemon item 야타비열매야타비열매+Pokemon item 캄라열매캄라열매
Pokemon item 토망열매토망열매 Pokemon item 리샘열매리샘열매+Pokemon item 자뭉열매자뭉열매
Pokemon item 파비열매파비열매 Pokemon item 복슝열매복슝열매+Pokemon item 오랭열매오랭열매
Pokemon item 파야열매파야열매 10번도로
Pokemon item 파인열매파인열매
Pokemon item 플카열매플카열매 19번도로
Pokemon item 하반열매하반열매


중요한 물건편집